Javni poziv za predlaganje projekata udruženja i drugih nevladinih organizacija

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava planiranih Budžetom općine Bosanska Krupa za 2013. godinu broj: 01/N-14-1215-1/13 od 20. 03. 2013. godine, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, raspisuje:

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje projekata udruženja i drugih nevladinih organizacija za su/financiranje sredstvima

Budžeta općine Bosanska Krupa za 2013.godinugrb ac96b

 

I

           Raspisuje se javni poziv za predlaganje projekata od strane organizacija proisteklih iz odbrambeno oslobodilačkog rata, udruženja i nevladinih organizacija, omladinskih udruženja i fondacija koje rade za mlade i koje su registrirane u Bosni i Hercegovini.

Pravo predlaganja projekata imaju organizacije i udruženja iz stava 1. ovog člana sa sjedištem na području općine Bosanska Krupa, a projekti/programi koji se kandidiraju za finansiranje iz budžeta općine Bosanska Krupa za 2013. godinu moraju se realizirati na području Općine Bosanska Krupa u tekućoj budžetskoj godini i biti u interesu iste.

 

II

     Za su/financiranje projekata udruženja i drugih nevladinih organizacija Budžetom općine Bosanska Krupa za 2013. godinu planirana su sredstva pod razdjelom 11 – Kabinet načelnika, glava 112 – Kabinet načelnika, ekonomski kod:

-       614232 - organizacije proistekle iz odbrambeno oslobodilačkog rata – 36.000,00 KM;

-       614311 - tekući transferi neprofitnim organizacijama – grant za NVO – 7.000,00 KM;

-       614311 - tekući transferi neprofitnim organizacijama grant za mlade – 10.000,00 KM.

 

III

           Pravo predlaganja projekata po javnom pozivu imaju udruženja i druge nevladine organizacije iz člana 1. ovog poziva koja ostvaruju godišnji prihod manji od 20.000,00 KM sa projektima koji se odnose na oblasti:

-       ljudska prava i prava djeteta,

-       jačanje demokratije, a naročito većeg učešća žena i mladih u društvenom životu,

-       zapošljavanje, a naročito rješavanje problema nezaposlenih mladih,

-       socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita, a naročito: pomoć žrtvama rata, boračkim populacijama, raseljenim licima, povratnicima, pomoć starim, bolesnim i hendikepiranim osobama, djeci sa posebnim potrebama, djeci bez roditeljskog staranja, djeci i mladima asocijalnog ponašanja, žrtvama nasilja u porodici, disfunkcionalnim porodicama i porodicama u stanju izražene socijalne potrebe,

-       obrazovanje, a naročito opismenjavanje, prekvalifikacija, dokvalifikacija, profesionalna orjentacija mladih, edukativni i drugi programi za borbu protiv aktuelnih poroka u društvu (alkoholizam, nikotizam, droga, prosjačenje, prostitucija i drugi oblici društveno neprihvatljivog ponašanja),

-       kultura, naročito afirmacija mladih stvaralaca, te očuvanje tradicije kulturne baštine naroda Bosne i Hercegovine i nacionalnih manjina,

-       sport, a naročito razvoj amaterskog sporta, sportske aktivnosti za djecu i omladinu, sportsko – rekreativni sadržaj za građane uključujući i invalidne osobe, pomoć talentiranim sportistima, te razvoj i unapređenje sportske infrastrukture

 

Organizacije iz člana 1. ovog poziva mogu aplicirati za samo jedan grant koji se neposredno odnosi na djelokrug njihovog rada.

 

IV

Prijava na javni poziv, pored uredno popunjenog prijavnog obrazca treba sadržavati slijedeće:

-       rješenje o registraciji (ovjerena kopija)

-       uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)

-       transakcijski račun (kopija ugovora s bankom - ovjerena ili potvrda banke)

-       projekt/program kojim udruženje/fondacija aplicira za dodjelu sredstava s jasnom definicijom ciljeva, ciljne grupe, očekivanim rezultatima, aktivnostima, detaljnom specifikacijom troškova, vremenskim planom provođenja aktivnosti, načinom praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika/ca, održivost projekta, te na koji način će aplikant informirati javnost o aktivnostima realizacije projekata,

-       bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa (ovjerena kopija),

-       dokaz da su obezbijeđena vlastita sredstva ili sredstva drugog donatora za dio projekta koji se predlaže

-       pisanu saglasnost direktora/ice škole (za projekte/programe koji se provode u školama)

 

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta/programa ili dio nedostojećih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

 

Aplikant se može prijaviti sa najviše dva (2) projekta čiji budžeti kumulativno ne prelaze iznos od 75% od budžetom planiranog iznosa granta za koji aplicira.

 

Ukoliko za određeni grant aplicira samo jedan aplikant budžet može iznositi 100% iznosa sredstava iz tog granta.

 

Ukoliko aplikant kojem su dodjeljena sredstva po javnom pozivu za predhodnu godinu nije dostavio narativni izvještaj o provođenju Općinskom načelniku ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za tekuću godinu.

 

Prijavni obrazac koji podnosi ovlašteno lice aplikanta i sadrži:

-       obaveznu naznaku za koji od grantova se aplicira

-       naziv projekta  

-       puni naziv aplikanta (sjedište,adresa,telefon/fax i e-mail)

-       oblik, datum, broj i mjesto registracije (za udruženja i fondacije)

-       broj transakcijskog računa

-       ime i prezime odgovorne osobe za provođenje projekta /programa i njene/njegove kontakte

-       kratak opis aplikanta (npr,misija,vizija i područje djelovanja)

-       oblast na koju se odnosi projekt/program i opis konkretnog problema koji se rješava provođenjem projekta

-       iznos cijelog projekta/programa i udio koji se traži iz budžeta općine Bosanska Krupa

-       ostalo (dodatne informacije o projektu, partnerima i budućim aktivnostima)

 

V

Osnovni kriteriji za vrednovanje i odabir projekata su:

 

  1. a)pozitivni kriteriji

-       da se projekat odnosi na pomoć žrtvama rata, boračkim populacijama, raseljenim licima, povratnicima, pomoć starim, bolesnim i hendikepiranim osobama, djeci sa posebnim potrebama, djeci bez roditeljskog staranja,

-       da se projekt/program odnosi mlade općine Bosanska Krupa i da će se provesti na njenom području;

-       da se projekat odnosi na djecu i mlade asocijalnog ponašanja, žrtvama nasilja u porodici, disfunkcionalnim porodicama i porodicama u stanju izražene socijalne potrebe,

-       da je jasno definirana ciljna gripa i da obuhvaća veći broj korisnika/ca usluga s jednakom kvalitetom isporuke;

-       da su očekivani rezultati mjerljivi, realni i ostvarivi;

-       da angažira ili ima kao ciljnu grupu marginalizirane grupe (npr. osobe s onesposobljenjem, rome, nacionalne i seksualne manjine, socijalno ugrožene grupe itd.)

-       da kao fokus ima ljudska prava, demokraciju, rodnu ravnopravnost, rad s mladima i politiku prema mladima, građanski aktivizam, ekologiju, zdrav način življenja, borbu protiv ovisnosti, seksuoalno reproduktivno zdravlje i slično;

-       da mladi provode sve aktivnosti ili dio njih;

-       da je budžet realan i u skladu sa aktivnostima.

 

b) eliminatorni kriteriji

-          projekt/program nije dostavljen u naznačenom roku;

-          nedostaju formalni uvjeti za kandidiranje projekta/programa (nepotpuna ili netačna dokumentacija);

-          sve aktivnosti se događaju van općine Bosanska Krupa

-          prijavni obrazac nije popunjen u potpunosti

-          nedostaju ključne informacije o projektu/programu

-          aplikant aplicirao na dva ili više grantova

 

VI

           Postupak vrednovanja i odabira projekata na način i u skladu sa kriterijima utvrđenim Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava planiranih Budžetom općine Bosanska Krupa za 2013. godinu provodi Komisija za odabir projekata, koju imenuje Općinski načelnik.

 

VII

          Prijava odnosno predlaganje projekata po javnom pozivu se vrši na propisanom prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima ili na službenoj Web stranici općine.

Prijave s dokumentacijom podnose se Službi za opću upravu i društvene djelatnosti u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Za Komisiju za odabir projekata/programa za dodjelu grantova za organizacije proistekle iz odbrambeno oslobodilačkog rata, NVO i mlade“, s navedenom adresom, lično u Centru za pružanje usluga građanima Općine Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu: Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa, ulica Terzića bb., Bosanska Krupa..

 

VIII

             Rok za prijavu projekta po javnom pozivu je 15 dana od dana objave na Radiu Bosanska Krupa, web stranici općine Bosanska Krupa i oglasnim tablama Općine Bosanska Krupa.

             Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Projekti koji sadrže bilo koji od eliminatornih kriterija iz člana V ovog javnog poziva se odbijaju.

 

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                       Armin Halitović, dipl.ecc.

 

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI KLIKOM OVDJE

Pretplati se na objave

Broj posjetilaca

Ko je na portalu: 22 gostiju i nema prijavljenih članova

Fotografije

Kontakt informacije

+387 61 798 486

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

77240, Bosanska Krupa